Vol 79, No 1-2 (2020)

Scientific Issues of TNPU. Series: Biology Vol 79, №1-2 2020

Table of Contents

Botany

V. I. Gniezdilova, O. S. Nespliak, L. Yo. Makhovska, V. I. Buniak
8-11
Т. I. Ivus
12-17
V. M. Kokhanovsky, M. M. Barna, L. S. Barna, T. I. Melnyk
18-35

Zoology

O. V. Palamarenko
36-41
V. L. Shevchenko, T. M. Zhylina
42-47

Biotechnology

L. L. Dzhus, L. A. Koldar
48-53

Biochemistry

N. V. Hetsko, I. Y. Krynytska
54-62
V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, V. V. Futryk, V. Z. Kurant
62-67

Ecology

M. A. Kryzhanovska, N. Ia. Holub
68-72
О. Yu. Маiorova, N. M. Yurkevych, M. Z. Prokopiak
73-76
A. P. Stadnychenko, H Ye. Kyrychuk, O. I. Uvaieva, D. A. Vyskushenko
77-83

Plant physiology

A. G. Koziuchko, V. M. Havii, O. B. Kuchmenko
84-90

Reviews

L. R. Hrytsak, N. M. Drobyk
91-102
N. O. Shurko, V. L. Novak
102-108

History of science. Persons

M. M. Barna, L. S. Barna
109-114
M. M. Barna, L. S. Barna
115-118
N. M. Drobyk, M. M. Barna, L. S. Barna, V. Z. Kurant, A. I. Herts
119-127