Vol 81, No 1-2 (2021)

Scientific Issues of TNPU. Series: Biology Vol 81, №1-2 2020

Table of Contents

Botany

O. L. Porokhniava, V. M. Hrabovyi, H. I. Muzyka, O. Y. Rumiankov
8-13

Zoology

H. M. Holinei, M. Z. Prokopiak, O. V. Roketska, L. O. Shevchyk, M. A. Kryzhanovska
14-19
I. M. Grod, I. V. Zagorodniuk, L. O. Shevchyk, N. Ya. Kravets
19-30

Biochemistry

V. O. Khomnechuk, Yu. I. Seny, V. Z. Kurant
31-38

Hydrobiology

L. V. Vorobyova
39-45

Ecology

Y. S. Yukhimenko, L. I. Boyko, N. M. Danilchuk, O. V. Krasnoshtan, O. P. Korzh
46-52

Ichthyology

V. O. Kurchenko, T. S. Sharamok, O. M. Marenkov
53-58

Physiology of humans and animals

О. S. Voloshyn, M. V. Hoviak, O. V. Popadiuk
59-63
S. O. Lytvynyuk, P. H. Lykhatskyi, I. B. Pryvrotska, N. Y. N.
63-69

Plant physiology

I. S. Broshchak, O. B. Kononchuk, S. V. Pyda, A. I. Herts, N. V. Herts
70-82
V. P. Karpenko, I. I. Mostoviak, A. A. Datsenko, R. M. Prytuliak, O. I. Zabolotnyi
83-89

Reviews

Yu. D. Martsinyshyn, S. V. Pyda
90-98

History of science. Persons

М. М. Barna, L. S. Barna
99-107