Vol 80, No 3-4 (2020)

Scientific Issues of TNPU. Series: Biology Vol 80, №3-4 2020

Table of Contents

Botany

O. I. Beridze, І. О. Kovalchuk
8-13
А. O. Zahorulko, I. I. Korshykov
13-19
A. M. Lisnichuk, N. B. Hutsalo
20-26
O. S. Fishchuk
26-33
N. J. Yavorska, N. M. Vorobets
33-38

Biotechnology

L. R. Hrytsak, V. M. Mel’nyk, M. Z. Prokopyak, O. Yu Mayorova, Kh. M. Kolisnyk, N. M. Drobyk
39-49

Biochemistry

O. I. Bodnar, H. B. Kovalska, O. Ya. Lukashiv, V. V. Grubinko
50-62
O. I. Bodnar, S. V. Senko, I. O. Osypenko, I. Khatib, N. M. Kasyanchuk, H. I. Falfushynska
62-72
V. Khoma, L. Gnatyshyna, V. Martinyuk, T. Mackiv, K. Yunko, R. Formanchuk, V. Baranovskii, M. Gladyuk, L. Manusadžianas, O. Stoliar
PDF
72-78

Hydrobiology

O. A. Davydov, O. V. Kravtsova
79-84
M. Pohorielova
84-90

Ecology

L. R. Hrytsak, O. Yu. Mayorova, M. Z. Prokopyak, N. M. Drobyk
91-97

Plant physiology

L. A. Golunova
98-104
O. B. Kononchuk, S. V. Pyda, A. I. Herts, N. V. Herts, O. B. Matsiuk, N. V. Moskalyuk
104-114

Reviews

А. Yu. Dzendzel, Yu. D. Martsinyshyn, S. V. Pyda
115-126
V. O. Khomenchuk, B. Z. Lyavrin, О. O. Rabchenyuk, V. Z. Kurant
126-138

History of science. Persons

S. V. Pyda, N. N. Barna, L. S. Barna
139-144