Vol 77, No 3 (2019)

Scientific Issues of TNPU. Series: Biology Vol 77, №3 2019

Table of Contents

Botany

O. V. Pryhara
6-12

Zoology

T. M. Zhylina, V. L. Shevchenko
13-17
Ya. I. Kapeliukh, O. B. Chodyn, A. I. Kapustynskyi, I. P. Dobryvoda
18-31

Biochemistry

O. V. Yakoviichuk, O. O. Danchenko, M. M. Danchenko, A. S. Fedorko, I. O. Kulyk
32-38
O. Z. Yaremchuk, K. A. Posokhova, O. S. Tokarskyi
39-45

Hydrobiology

O. A. Davydov, D. P. Larionova
46-51

Ecology

V. V. Pavlovskyi, Ch. D. Ganzha, I. I. Abramiuk, O. Ye. Kahlian, D. I. Gudkov
52-58

Plant physiology

I. I. Korshykov, N. I. Sushynska
59-64
Н. S. Shataliuk, V. G. Kuriata
65-70

Reviews

Kh. I. Kurylo, A. S. Volska, I. M. Klishch, B. V. Zablotskyi
71-80

History of science. Persons

V. V. Hrubinko, V. Z. Kurant
81-83
O. B. Kononchuk, S. V. Pyda
84-91