Vol 75, No 1 (2019)

Scientific Issues of TNPU. Series: Biology Vol. 75, №1 2019

Table of Contents

Botany

L. Ia. Kozyra, N. J. Semenovych
8-12

Zoology

I. I. Kulakova, L. V. Vorobyova
13-20

Biochemistry

O. I. Horyn, H. I. Falfushynska
21-28
V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk
28-42

Hydrobiology

O. V. Kravtsova, V. I. Scherbak, M. I. Linchuk
43-51
O. B. Stoliar, L. L. Gnatyshyna, V. V. Khoma, G. H. Springe
51-60

Ecology

K. Kofonov, O. S. Potrokhov, O. G. Zinkovskiy
61-68
O. M. Mikheyev, O. V. Lapan, S. M. Madzhd
68-73
H. H. Moskalyk, U. V. Leheta
73-79
I. O. Sytnikova, T. V. Fylypchuk
80-87
A. P. Stadnychenko, O. I. Uvaeva, D. A. Vyskushenko, O. D. Shimkovich
87-93
М. Shtogrin, L. Onuk, A. Shtogun, I. Bobrik
94-99

Ichthyology

K. N. Gеina
100-105
B. Z Lyavrin, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant
105-115

Plant physiology

V. M. Gaviy, S. O. Pryplavko
116-120
A. I. Herts, O. B. Kononchuk
121-128
L. R. Hrytsak, N. V. Nuzhyna, N. M. Drobyk
129-140
S. V. Polyvanyi
141-147

Reviews

N. M. Petryk, S. O. Yastremska
148-154

History of science. Persons

M. M. Barna, L. S. Barna
155-164
S. V. Pyda, I. P. Hryhoriuk, N. N. Barna
165-168
I. P. Hryhoriuk, V. P. Patyka, S. V. Pyda
169-172