BIOCHEMICAL COMPOSITION OF SOFT WHEAT GRAIN (TRITICUM AESTIVUM L.) UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS

Yu. D. Martsinyshyn, S. V. Pyda

Abstract


The article, based on the analysis of scientific works, presents the research findings of the influence of mineral, organic and organo-mineral fertilizer on the biochemical composition of soft wheat grain. It is shown that seed productivity and quality of wheat grain depend on the provision of plants with nutrients during the growth season, resistance to stress factors and biological characteristics of the variety. The yield of winter wheat increases due to super-strong and extra-strong varieties, but the quality of grain, which is negatively correlated with productivity, decreases. Fertilizers are a significant factor in improving the quality of wheat grain, and their use allows to obtain high quality baking flour. Application of different types of organic fertilizers (cattle manure, chicken manure) and green manures (wheat-wheat, oat-pea, mustard) results in an increase in the gluten content from 24.2 to 25.6–27.7 % in grain winter wheat. The application of manure also contributed to the accumulation of proteins in the grain. The quality of wheat grain (nutritional value and baking properties) depends on both the protein content and their amino acid composition. Nitrogen fertilizers have been shown to increase the protein content and the amount of essential amino acids in grain and improve their amino acid composition, but their application, especially in higher doses, reduces the baking properties of wheat flour. The use of nitrogen fertilizers also increases the content of trace elements in wheat grain and improves the nutritional value of this important food. Foliar feeding of plants with chelated micro-fertilizers on the background of complete mineral nutrition (N60P60K60) also improves the quality of grain, while increasing the content of proteins and gluten. Pre-sowing seed treatment and foliar fertilization of plants in the phase of tillering and earing with liquid organo-mineral fertilizer Polidon Bio Zernovyi special purpose for winter wheat, against the background of mineral nutrition (N60P60K60), increased the protein content in grain according to experimental variants and promoted raw gluten growth.

Keywords


soft wheat; grain biochemical composition; proteins; gluten; fertilizers

References


Bakaeva N. P. Belkovo-proteaznыi kompleks zerna v ahrotekhnolohyy ozymoi pshenytsы pry prymenenyy myneralnыkh y orhanycheskykh udobrenyi. Vestnyk Ulianovskoi Hosudarstvennoi selskokhoziaistvennoi akademyy. 2018. № 4. S. 71–76. DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-71-76. [in Russian]

Baliubash V. A., Alёshychev S. E., Nazarova V. V. Opredelenye kolychestva kleikovynы v pshenychnoi khlebopekarnoi muke. Khleboproduktы. 2014. № 7. S. 46–47. [in Russian]

Byldyeva E. A., Neshyn Y. V. Ahrokhymycheskye pryemы, povыshaiushchye kachestvo zerna ozymoi pshenytsы. Ahrokhymycheskyi vestnyk. 2008. № 3. S. 28–30. [in Russian]

Vasiusyna T. V., Kravtsova B. E., Martianova A. Y. Kachestvo kleikovynы zerna miahkoi pshenytsы kak pokazatel eho khlebopekarnыkh dostoynstv. Trudы VNYYZ. 1972. № 74. S. 106–112. [in Russian]

Vplyv sortovykh osoblyvostei na yakist zerna pshenytsi ozymoi / H. P. Zhemela ta in. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Akademii. 2020. № 3. S. 32–39. DOI: 10.31210/visnyk2020.03.03. [in Ukrainian]

Horodnii M. M., Makarenko M. V. Pokaznyky yakosti ozymoi pshenytsi, vyroshchenoi na luchno-chornozemnomu karbonatnomu grunti. Zhyvlennia roslyn: teoriia i praktyka (zb. nauk. pr., prysviach. 100-richchiu vid dnia narodzh. akad. AN URSR ta VASHNIL P. A. Vlasiuka) / holov. red. V. V. Morhun. K. : Lohos, 2005. S. 50–60. [in Ukrainian]

Kyryzyi D. A. Эffektyvnost yspolzovanyia azota pry fotosyntetycheskoi assymyliatsyy SO2 v lystiakh pshenytsы. Fyzyolohyia rastenyi y henetyka. 2013. № 4. S. 296–305. [in Russian]

Kirizii D. A. Intensyvnist fotosyntezu ta produktyvnist roslyn ozymoi pshenytsi zalezhno vid azotnoho statusu lystkiv. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi. 2012. № 5. S. 399–407. [in Ukrainian]

Kostyn O. V., Tserkovnova O. M. Byokhymycheskyi sostav y kachestvo zerna ozymoi pshenytsы v zavysymosty ot myneralnыkh udobrenyi y rostorehuliatorov. Nyva Povolzhia. 2009. № 1 (10). S. 19–22. [in Russian]

Kutova A. M. Vplyv dobryv na produktyvnist i yakist zerna ozymoi pshenytsi. Visnyk ahrarnoi nauky. 2010. № 9. S. 64−67. [in Ukrainian]

Larchenko K. A., Morkhun B. V. Pryznaky kachestva zerna pshenytsы y metodы ykh uluchshenyia. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi. 2010. № 42 (6). S. 463–474. [in Russian]

Lytvynenko M., Lyfenko S. Syla sortu. The Ukrainian Farmer. 2014. № 8 (56). S. 16–19. [in Ukrainian]

Mykroэlementozы cheloveka: эtyolohyia, klassyfykatsyia, orhanopatolohyia / Avtsыn A. P., Zhavoronkov A. A., Rysh M. A., Strochkova L. S. Moskva : Medytsyna, 1991. 496 s. [in Russian]

Morhun V. V., Kots S. Ya. Fiziolohiia roslyn: dosiahnennia ta novi napriamky rozvytku (za materialamy V zizdu Ukrainskoho tovarystva fiziolohiv roslyn). Fyzyolohyia rastenyi y henetyka. 2017. № 5. T. 49. S. 452–459. [in Ukrainian]

Morhun V. V., Shvartau V. V., Kyryzyi D. A. Fyzyolohycheskye osnovы formyrovanyia vыsokoi produktyvnosty zernovыkh zlakov. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi. 2010. № 5. S. 371–392. [in Russian]

Naukovi osnovy vedennia zernovoho hospodarstva. Saiko V. F. ta in. Za red. Saika V. F. Kyiv : Urozhai, 1994. 336 s. [in Ukrainian]

Nasыrova Yu. H., Kyseleva M. Yu. Vlyianye proteolytycheskoi y amylolytycheskoi aktyvnosty zerna na kachestvo khleba yz pshenychnoi muky. Uspekhy sovremennoi nauky y obrazovanyia. 2016. Tom 1. № 4. S. 6–9. [in Russian]

Osoblyvosti fotosyntezu i produktsiinoho protsesu u vysokointensyvnykh henotypiv ozymoi pshenytsi / Kirizii D. A. ta in. Kyiv : Osnova, 2011. 416 s. [in Ukrainian]

Otsenka kachestva muky ozymoi pshenytsы v protsesse selektsyy / V. P. Netsvetaev y dr. Dostyzhenyia nauky y tekhnyky APK. 2010. № 11. S. 49–52. [in Russian]

Palchuk N. S. Formuvannia vrozhainosti sortiv pshenytsi ozymoi pry vyroshchuvanni pislia soi v umovakh Pivnichnoi chastyny Stepu Ukrainy. Visnyk Ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2014. № 4. S. 156–162. [in Ukrainian]

Petrychenko V. F., Lykhochvor V. V. Roslynnytstvo. Novi tekhnolohii vyroshchuvannia polovykh kultur. Lviv : NVF «Ukrainski tekhnolohii», 2020. 806 s. [in Ukrainian]

Pochynok V. M., Kirizii D. A. Produktyvnist i yakist zerna pshenytsi u zviazku z osoblyvostiamy rozpodilu azotu v roslyni. Fyzyolohyia y byokhymyia kulturnыkh rastenyi. 2010. № 5. S. 393–402. [in Ukrainian]

Prykhodko A. V., Susskyi A. N., Moliar S. A. Vlyianye razlychnыkh vydov orhanycheskykh udobrenyi na pokazately urozhainosty y kachestva zerna pshenytsы ozymoi v uslovyiakh Stepnoho Krыma. Tavrycheskyi vestnyk ahrarnoi nauky. 2017. № 4 (12). S. 98–106. [in Russian]

Rybalka O. I. Yakist pshenytsi ta yii polipshennia: monohrafiia. Kyiv : Lohos, 2011. 496 s. [in Ukrainian]

Semeniuk O. V. Perspektyva prymenenyia orhanomyneralnoho udobrenyia spetsyalnoho naznachenyia Polydon Byo Zernovoi pry vыrashchyvanyy ozymoi pshenytsы. Yzvestyia Horskoho Hosudarstvennoho Ahrarnoho Unyversyteta. 2020. № 2. T. 57. S. 33–39. [in Russian]

Tarasiuk O. I., Pochynok V. M. Vmist u lystkakh azotu ta produktyvnist linii ozymoi miakoi pshenytsi, unikalnykh za khlibopekarskymy vlastyvostiamy. Fyzyolohyia rastenyi y henetyka. 2015. T. 47. № 1. S. 66–73. [in Ukrainian]

Tylba V. A., Yushchenko B. Y. Problemы uluchshenyia kachestva zernovoi produktsyy v Pryamure. Dostyzhenyia nauky y tekhnyky APK. 2010. № 11. S. 34–37. [in Russian]

Urozhainist pshenytsi ozymoi zalezhno vid systemy udobrennia ta pohodnykh umov vehetatsiinoho periodu / O. V. Barabolia ta in. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 2018. № 2. S. 3–9. [in Ukrainian]

Urozhainost y kachestvo zerna ozymoi pshenytsы v zavysymosty ot humynovoho udobrenyia Humostym y predshestvennykov / S. V. Bohomazov y dr. Nyva Povolzhia. 2020. № 3 (56). S. 44–49. [in Russian]

Faktory vplyvu na yakist zerna ta boroshna novykh sortiv pshenytsi miakoi ozymoi / N. V. Vasylenko ta in. Myronivskyi visnyk. 2016. № 2. S. 214–225. [in Ukrainian]

Shvartau V. V., Mykhalska L. M., Makoveichuk T. I. Vmist mikroelementiv u roslynakh ozymoi pshenytsi za dii retardantiv. Fyzyolohyia rastenyi y henetyka. 2018. № 6. T. 50. S. 474–483. URL: https://doi.org/10.15407/frg2018.06.474. [in Ukrainian]

Berry P. M., Spink J. Predicting yield losses caused by lodging in wheat. Field Crops Research. 2012. № 137. Р. 19–26.

Cakmak I., Kutman B. Agronomic biofortification of cereals with zinc: a review. European Journal of Soil Science. 2018. № 69. Р. 172–180.

Comparison of nutritional compounds in premature green and mature yellow whole wheat in Korea / D. Yang et al. Cereal Chemistry. 2012. № 89 (6). Р. 284–289.

Influence of long-term nitrogen fertilization on micronutrient density in grain of winter wheat (Triticum aestivum L.) / R. Shib et al. Journal of Cereal Science. 2010. V. 51. P. 165–170. URL: https://doi.org/10.1016/j.jcs.2009.11.008.

Investigation of Total Dietary Fiber, Vitamin B1 and B2 Content in Whole-grain Pasta / S. Kalnina et al. Baltic Conference on Food Science and Technology. 2015. P. 133–137.

Lawlor D. W. Carbon and nitrogen assimilation in relation to yield: mechanisms are the key to understanding production systems. Journal of Experimental Botany. 2002. № 370. P. 773–787.

Manganese deficiency in wheat genotypes: Physiological responses and manganese deficiency tolerance index / A. Barman et al. Journal of Plant Nutrition. 2017. № 19. Р. 2691–2708. URL: https://doi.org/10.1080/01904167.2017.1381717.

Marschner H. Marschner’s mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 2012. 672 p.

Nieder R., Benbi D. K., Reichl, F.X. Microelements and their role in human health. Soil Components and Human Health. Dordrecht: Springer, 2018. P. 317–374.

Petrovska-Avramenko N., Karklina D., Gedrovica I. Investigation of immature wheat grain chemical composition. Research for Rural Development. Food Sciences. 2016. V. 1. P. 102–105.

Properties of the protein and carbohydrate fractions in immature wheat kernels / S. Iametti et al. Journal of agricultural and food chemistry. 2006. № 54. Р. 10239–10244.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.1-2.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Yu. D. Martsinyshyn, S. V. Pyda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.