THE CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN BUCKWHEET LEAVES UNDER THE INFLUENCE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS

V. P. Karpenko, I. I. Mostoviak, A. A. Datsenko, R. M. Prytuliak, O. I. Zabolotnyi

Abstract


The article presents the results of a field experiment to study the effects of different rates of the microbial preparation Diazobacterin under different methods of using the plant growth regulator Radostim (seed treatment before sowing and spraying crops) on the content of chlorophyll a and b in buckwheat leaves of Yelena variety, their sum and carotenoids. Determination of chlorophyll a and b, their sum and carotenoids was performed in selected samples of buckwheat leaves in the field conditions, in the phases of stem branching and the beginning of flowering according to the method described by V.F. Gavrylenko and T.V. Zhyhalova using a spectrophotometer. The pigment concentration was calculated from Holm-Wettstein's equations for 100 % acetone. It was found that the content of photosynthetic pigments in buckwheat leaves is conditioned by the weather, rates and methods of application of the studied microbial preparations and phases of plant development. In particular, the analysis of chlorophyll and carotenoid content in the early flowering phase of buckwheat plants showed a significant increase compared to the phase of stem branching, which may be due to increased physiological and biochemical processes in plants, against the background of improving mineral nutrition, growth and plant development. Thus, with the multiple use of the microbial preparation Diazobacterin in the rates of 150, 175 and 200 ml and the stimulator of plant growth Radostim in the rate of 250 ml / t for seed treatment before sowing, the content of chlorophylls a and b, their sum and carotenoids with increasing application of Diazobacterin increased and the excess relative to control ranged within: 29–31 % for chlorophyll a; 10–11 % for chlorophyll b; 24–26 % for their sum and 23–24 % for carotenoids. At the same time, with a complex application for pre-sowing seed treatment of a mixture of the microbial preparation Diazobacterin in the rate of 200 ml per hectare of seeds with the stimulator of plant growth Radostym in the rate of 250 ml / t followed by spraying on this background crops the stimulator of plant growth Radostim in the rate of 50 ml / ha buckwheat leaves form the highest content of chlorophyll a in comparison with the control (40 %); chlorophyll b (15 %); the sum of chlorophyll a + b (33 %) and carotenoids (29 %). These data indicate the creation of more favorable conditions for physiological and biochemical processes in plants, including photosynthesis, with the direct positive effect of which, functionally active pigment complex of the leaf apparatus of buckwheat is formed.

Keywords


stimulator of plant growth; microbial preparation; buckwheat; chlorophyll; carotenoids

References


Havii V. M., Kuchmenko O. B., Tereshchenko O. O. Vplyv biopreparatu Polimiksobakteryn ta imunoprotektora BAI-SI na vmist fotosyntetychnykh pihmentiv i urozhainist kukurudzy. Zbirnyk naukovykh prats UNUS. 2019. 95 (1). S. 65–75. [in Ukrainian]

Havrylenko V. F., Zhyhalov T. V., Ermakova Y. P. Bolshoi praktykum po fotosyntezu. M. : «Akademyia», 2003. 256 s. [in Russian]

Hanhur V. V., Yeremko D. S., Sokyrko D. P. Formuvannia produktyvnosti nutu zalezhno vid tekhnolohichnykh faktoriv v umovakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Zernovi kultury. 2017. Tom 1. № 2. S. 285–292. [in Ukrainian]

Hrytsaienko Z. M., Ponomarenko S. P., Karpenko V. P., Leontiuk I. B. Biolohichno aktyvni rechovyny v roslynnytstvi. K. : ZAT «Nychlava». 2008. 352 s. [in Ukrainian]

Huliaiev B. I. Ekofiziolohiia fotosyntezu: dosiahnennia, stan ta perspektyvy doslidzhen. Fiziolohiia roslyn v Ukraini na mezhi tysiacholittia: Zb. nauk. prats. K., 2001. T. 1. S. 60–74. [in Ukrainian]

Doroshenko O. L., Fomina V. Ya. Formuvannia fotosyntetychnykh pokaznykiv riznykh za pokhodzhenniam sortiv hrechky v umovakh zakhidnoho Lisostepu. Naukovi pratsi bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. Vyp. 21. 2014 r. S. 67–72. [in Ukrainian]

Dospekhov V. A. Metodyka polevoho opыta. Moskva. Ahropromyzdat. 1985. 350 s. [in Russian]

Kavulych Ya. Z., Kobyletska M. I., Terek O. I. Vplyv salitsylovoi kysloty na pihmentnu systemu roslyn hrechky za toksychnoho vplyvu kadmiiu khlorydu. Visnyk Lvivskoho universytetu. 2016. 72. S. 210–217. [in Ukrainian]

Karpenko V. P., Korobko O. O. Vplyv herbitsydu i biolohichnykh preparativ na fotosyntetychnu produktyvnist i vrozhainist nutu. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2018. Vyp. 4. S. 48–54. [in Ukrainian]

Karpenko V. P., Prytuliak R. M. Fiziolohichni zminy u roslynakh yachmeniu yaroho za dii biolohichno aktyvnykh rechovyn. Visnyk Umanskoho NUS. 2014. № 1. S. 60–65. [in Ukrainian]

Karpenko V. P., Shutko S. S. Vmist khlorofilu i fotosyntetychna produktyvnist roslyn sorytu za vykorystannia herbitsydu Pik 75 WG i rehuliatora rostu roslyn Rehoplant. Zbirnyk naukovykh prats UNUS. 2018. 93 (1). S. 23–32. [in Ukrainian]

Pryplavko S. O. Zalezhnist okremykh fiziolohichnykh protsesiv i produktyvnosti silskohospodarskykh kultur vid dii metalovmisnykh syntetychnykh rehuliatoriv rostu roslyn : avtoref. dys… kand. s.-h. nauk: 03.00.12. Uman. 2008. 21 s. [in Ukrainian]

Priadkina H. O., Masliukivska O. V., Stasyk O. O., Oksom V. P. Zviazok vmistu khlorofilu v lystkakh i khlorofilnoho indeksu posiviv ozymoi pshenytsi v period nalyvannia zerna z urozhainistiu. Fyzyolohyia rastenyi y henetyka. 2015. T . 47. № 2. S. 167–174. [in Ukrainian]

Romanchuk L. D., Zinchenko O. V. Otsinka vplyvu rehuliatoriv rostu roslyn na intensyvnist fotosyntezu, pryzhyvanist, morfolohichni pokaznyky miskantusu hihanteusu. Naukovi pratsi instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. 2013. № 19. S. 47–51. [in Ukrainian]

Syvash O. O., Mykhailenko M. F., Zolotarova O. K. Variatsiia spivvidnoshennia vmistu khlorofiliv a i b pry adaptatsii roslyn do zovnishnikh chynnykiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia biolohiia. 2018. 3 (45). S. 49–73. [in Ukrainian]

Chernytskyi Yu. O. Vplyv mikrobiolohichnykh preparativ na vmist khlorofilu v lystkakh ozymoi pshenytsi. Silskohospodarska mikrobiolohiia. 2006. Vyp. 4. S. 196–200. [in Ukrainian]

Elkoca E., Kantar F., Fikrettin S., Influence of Nitrogen Fixing and Phosphorus Solubilizing Bacteria on the Nodulation, Plant Growth, Yield of Chickpea. Journal of Plant nutrition. 2008. 31. 157–171.

Poltoretskyi S. P. Formation of density of sowing of millet (Panicum miliaceum L.) depending on the term and method of sowing. Bulletin of Uman NUH. № 1. 2017. R. 59–64.

Tatar O., Ozalkan C., Atasoy G. Partitioning of dry matter, proline accumulation,chlorophyll content and antioxidant activity of chickpea (Cicer arietinum L.) plants under chilling stress. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2013. № 19. S. 260–265.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.1-2.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 V. P. Karpenko, I. I. Mostoviak, A. A. Datsenko, R. M. Prytuliak, O. I. Zabolotnyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.