PECULIARITIES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM AND PROCESSING OF THE SENSORY INFORMATION IN YOUNG PEOPLE

О. S. Voloshyn, M. V. Hoviak, O. V. Popadiuk

Abstract


The aim of the work is to study the functional indicators of the cardiovascular and respiratory systems, indicators of the efficiency of processing of visual information and motor response in adolescents with different levels of functional reserves of the heart. We studied indicators of heart rate, blood pressure, Skibinsky index, Rosenthal’s test, the speed of the visual-motor reaction (simple and differentiated), the number of errors made during the examination, the analysis of the indicators of the correction test, the volume of operational visual memory, the dynamics of the analysis of Schulte tables, the volume and distribution of attention. The study demonstrated that the functional indicators of the cardiovascular system are within the permissible limits. However, the heart rate of individuals with a satisfactory level of heart efficiency tends to approach the upper physiological limit. Skibinsky’s index corresponds to a satisfactory level for the females. This index indicates the average potential of the external respiration system and the correspondence of activity with the blood circulatory system. For the analysis of Schulte tables, the individuals of the first group spent 161.8 s ± 10.37 s, which is significantly faster than the index of the second group. Studies have not shown a relationship between the level of heart performance and indicators of the distribution of attention. However, the indicators of the volume of operative visual memory in individuals of the first group are much better: 65 % of individuals have a high level (the same index in the second group is 20 %), the participants with a low level of operative visual memory are absent, in contrast to the second group. The speed of simple and differentiated sensorimotor reactions in individuals of the first group is higher than those in the second group by 11.4 % and 10.6 %, respectively. This indicates a sufficient level of plasticity of nervous processes and the efficiency of arousal development. The performance indicators of the cardiovascular and respiratory systems, the speed of reactions of the nervous system of the examined, the efficiency of processing sensory information indicate the maturity of the functional systems of the body and are the physiological basis for the formation of an adequate functional state of the body. Individuals with a Rufier index level above the average showed less tension in the work of the heart and an effective course of sensorimotor reactions, indicating a sufficient level of plasticity of nervous processes.

Keywords


functional state of the body; heart rate; blood pressure; Skibinsky index; sensorimotor reactions

References


Behosh N. B., Bakalets O. V., Dzyha S. V. ta in. Osoblyvosti zmin zorovykh funktsiі pid vplyvom roboty za kompiuterom. Zdobutky klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny. 2014. No 12. S. 220. [in Ukrainian]

Vaskan I. Funktsionalnyі stan orhanizmu pidlitkiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Fizychna kultura, fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia: zbirnyk naukovykh prats Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2013. No 2 (22). S. 67–70. [in Ukrainian]

Voloshyn O. S., Humeniuk H. B. Otsinka stanu somatychnoho zdorovia osib iunatskoho viku z riznym rivnem funktsionalnoho rezervu sertsia. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2019. No 1. S. 28–33. [in Ukrainian]

Voloshyn O. S., Chen I. B., Voloshyn V. D. Osoblyvosti uvahy i operatyvnoi zorovoi pamiati v osib z riznym rivnem fizychnoi pratsezdatnosti. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2014. No 4. S. 34–36. [in Ukrainian]

Hryhus I. M., Prusik Krystof, Prusik Kateryna, Khahner-Derenhovska Mahdalena. Metodolohichni osnovy fizychnoi reabilitatsii khvorykh na intermituiuchu bronkhialnu astmu. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011. No 5. S. 12–28. [in Ukrainian]

Zhornyk O. Ye., Zaika Ye. V. Statevovikovi osoblyvosti rozpodilu i perekliuchannia uvahy u sensomotornykh zadachakh riznoho rivnia skladnosti i zmistu. Kharkiv, 2011. URL http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3696 (data zvernennia: 26.01.2021). [in Ukrainian]

Zinchenko V. B., Biletska V. V., Yasko L. V. Fizychne vykhovannia. Metody samokontroliu fizychnoho stanu: praktykum. Kyiv : NAU, 2015. 48 s. [in Ukrainian]

Lys Yu. S. Doslidzhennia funktsionalnoho stanu studentiv u protsesi navchannia. Aktualni pytannia navchannia: zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. Kharkiv, 2016. Vypusk 3(48). S. 208–211. [in Ukrainian]

Orhanizatsiia naukovoi, navchalno-doslidnoi ta indyvidualnoi roboty z kursu «Vikova fiziolohiia ta shkilna hihiiena»: metod. posib. / Hrubinko V. V. ta in., Ternopil, TNPU. Ternopil : 2014. 73 s. [in Ukrainian]

Psykhodiahnostychna kompiuterna prohrama «Fizioloh»: pat. Ukraina. No 16330; opubl. 14. 04. 2006. [in Ukrainian]

Rybalko A. V., Kudiі L. I. Vplyv sensornykh podraznykiv na funktsionalnyy stan orhanizmu. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Biolohichni nauky». 2019. No 1. S. 76–84. [in Ukrainian]

Semkiv T. B. Vplyv roboty za kompiuterom na operatyvnu pamiat' osib iunatskoho viku. Fiziolohichnyі zhurnal. 2010. Tom 56. No 2. S. 79–80. [in Ukrainian]

Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti: navch. posib. / Malikov M. V. ta in. Zaporizhzhia: ZDU, 2006. 227 s. [in Ukrainian]

Cherniavska L. I. Stan zdorovia studentiv, problemy ta shliakhy ikh vyrishennia. Medsestrynstvo. 2017. No 1. S. 24–27. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.1-2.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 О. S. Voloshyn, M. V. Hoviak, O. V. Popadiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.