THE REGULARITIES OF PHYTOPLANKTON FORMATION AT VARIOS BIOGENIC ELEMENTS AND ORGANIC MATTER CONCENTRATIONS

O. V. Kravtsova, V. I. Scherbak, M. I. Linchuk

Abstract


The seasonal dynamics of the concentration of nutrients in the form of inorganic nitrogen (NH4+, NO2, NO3-, ΣN), dissolved phosphorus, organic matter and the connection with the development of phytoplankton in waters with high content of total inorganic nitrogen (from 23.31 to 102.65 mg N/dm3) and its compounds (ammonia - from 8.42 to 76.60, nitrate - from 4.94 to 15.93, nitrite - from 0.077 to 4.35 mg N/dm3) and organic matter (from 8.00 to 21.92 mg O/dm3 by permanganate oxidation values and from 58.46 to 265.2 mg O/dm3 by dichromate oxidation values) were analyzed in paper. The peculiarity of the hydrochemical regime of the reservoirs was phenomenally high relations ΣN:P (133,54-12152,86) during the growing seasons. Found that response algal plankton communities such features hydrochemical regime is a simplification of the structure due to the predominance of representatives of departments Euglenophyta, Chlorophyta and Bacillariophyta, while Chrysophyta, Dinophyta, Charophyta and presented Cryptophyta 1-3 species. The response of phytoplankton to the high content of compounds of inorganic nitrogen is the increase in the number and biomass of green algae, and organic matter - eugenic algae.

THE REGULARITIES OF PHYTOPLANKTON FORMATION AT VARIOS BIOGENIC ELEMENTS AND ORGANIC MATTER CONCENTRATIONS 

Keywords


biogenic elements, inorganic nitrogen, dissolved phosphorus, phytoplankton, species diversity, abundance, biomass, seasonal dynamics, anthropogenic load

References


Alekin O.A. Osnovy gidrokhimii / O.A. Alekin –– L.: Gidrokhimioizdat, 1970. –– 442 s. (In Russian).

Denisova A.I. Formirovanie gidrokhimicheskogo rezhima vodokhranilishch Dnepra i metody ego prognozirovaniia / Denisova A. I. –– K: Nauk. dumka, 1979. –– 290 s. (In Russian).

Ekolohichnyy stan kyivs'kykh vodoym / O.A. Afanas'ev, T.S. Bahats'ka, I.V. Nebohatkin [ta in.]. –– K.: Fitosotsiotsentr, 2010. –– 256 s. (In Ukrainian).

Yorgensen S.E. Upravlenie ozernymi ekosistemami / S. E. Yorgensen. –– M.: Agropromizdat, 1985. (In Russian).

Kiriziy T.Ia. Dinamika soderzhaniia mіneral'nogo azota v vodoymakh dendroparka «Aleksandriia» (g. Belaia Tserkov') / T. Ia. Kiriziy, G. B. Babich, T. D. Samoylova // Nauk. zapiski Ternopіl'skogo ped. un-tu іm. V. Gnatiuka. Serіia: Bіologіia. –– 2005. –– No 3 (26). –– S. 195––197. (In Russian).

Kozhova O. M. Ekologiia Dididmosphenia geminata (Lyngb.) M. Smidt (Bacillariophyta) v ozere Baykal / O. M. Kozhova , L. A. Imboldzhina, I. K. Bokova // Al'gologiia. –– 1998 . –– T. 8, No 2. –– S. 132––139. (In Russian).

Krot Yu.H. Dynamika hidrokhimichnoho rezhymu kaskadu vodoym dendroparku «Oleksandriia» (m. Bila Tserkva) pry nadkhodzhenni neorhanichnykh form azotu z dzherel'nymy vodamy / Yu. H. Krot, T.Ya. Kyryziy, H.B. Babych, T. I. Lekontseva // Nauk. zapysky Ternopil'skoho ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. –– 2005. –– No 1-4 (25). –– S. 102––108. (In Ukrainian).

Lynnyk P.M. Hidrokhimichnyy rezhym ozer systemy Opechen' (m. Kyiv) / P. M. Lynnyk, V. A. Zhezheria, T. P. Zhezheria, Ya. S. Ivanechko, I. I. Ihnatenko //Naukovi pratsi Ukrains'koho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu. –– 2016. –– Vyp. 269. –– S. 59––69. (In Ukrainian).

Pleskach L. Ya. Zabrudnennia vodoym dendroparku «Oleksandriia» ta yoho vplyv na stan roslynnosti / L. Ya. Pleskach // Introduktsiia roslyn. –– 2004. –– No 2. –– S. 80––87. (In Ukrainian).

Riznomanittia al'hoflory i hidrokhimichna kharakterystyka akvalandshaftiv / Pid red. V. I. Shcherbaka. –– K.: Fitosotsiotsentr. –– 2011. –– 164 s. (In Ukrainian).

Shcherbak V.I. Metody vyznachennia kharakterystyk holovnykh uhrupovan' hidrobiontiv vodnykh ekosystem. 1. Fitoplankton // Metody hidroekolohichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod / Za red. V.D. Romanenka. — NAN Ukrainy: In-t hidrobiolohii. — K.: LOHOS, 2006. — S. 8—27. (In Ukrainian).

Iaroviy O. O. Produktsionnye kharakteristiki fitoplanktona v vodoymakh s ekstremal'no visokimi kontsentratsiiami rastvorennykh soedineniy azota // Suchasna gіdroekologіia: mіstse naukovikh doslіdzhen' u virіshennі aktual'nikh problem: zbіrnik materіalіv III naukovo-praktichnoї konferentsії dlia molodikh vchenikh. –– Kiїv, 2016. –– S. 62––64. (In Russian).

Jin Lv. Effects of nitrogen and phosphorus on phytoplankton composition and biomass in 15 subtropical, urban shallow lakes in Wuhan, China / Jin Lv Hongjuan Wu, Mengqiu Chen // Limnologica. –– 2011. –– 41 (1). Р. 48––56.

Paerl H.W. Harmful freshwater algal Blooms with an emphasis on cyanobacterial / H.W. Paerl, R.S. Fulton, P.H. Moisander, J. Dyble // Scientific World Journal. –– 2001. –– Apr 4;1. –– Р. 76––113.

Sakamoto M.. Primary production by phytoplankton community in some Japanese lakes and its dependence on lake depth / Sakamoto M. // Arch. Hydrobiol. –– 1966. –– 62. –– Р. 1––28.

Shcherbak V.I. Assessment of the influence of high concentrations of nitrogen compounds on phytoplankton diversity in the ponds of the Oleksandriya natural park (the town of Bila Tserkva, Ukraine) / Shcherbak V.I., Kravtsova O.V., Linchuk M.I. // Hydrob. Journ. –– 2017. –– Vol. 53, N 5. –– P. 19––32.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 O. V. Kravtsova, V. I. Scherbak, M. I. Linchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.